StoryEditorOCM
OstaloDo 2. studenog

Županija raspisala javni poziv za financiranje kulturnih projekata; S 800 tisuća kuna planiraju pomoći oko 70 programa

Piše Šibenski.hr
5. listopada 2022. - 08:28

Župan Šibensko–kninske županije raspisao je Javni poziv za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko–kninske županije za 2023. godinu. Javni poziv je otvoren do 02. studenoga 2022. godine. Ukupno planirana vrijednost Poziva procjenjuje se na 800.000,00 kuna, a putem poziva planira se financirati između 60 i 70 programa/projekata.

Sredstva su namijenjena provedbi programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima kulturnih djelatnosti: muzejsko–galerijska djelatnost; kulturno-scenska djelatnost; međunarodna kulturna suradnja; glazbena, glazbeno-scenska, dramska i plesna djelatnost; kazališna djelatnost; književno–nakladnička i knjižničarska djelatnost te organizacija književnih akcija i manifestacija; kulturno-umjetnički amaterizam; zaštita i očuvanje objekata kulture i materijalne i nematerijalne kulturne baštine; likovna djelatnost; audiovizualna djelatnost, medijska kultura, vizualne umjetnosti; tehnička kultura.

Prijavu programa, projekta ili aktivnosti na ovaj Javni poziv mogu podnijeti udruge ili druge pravne osobe koja obavljaju djelatnost u kulturi uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi  odgovarajući registar sa sjedištem na području Šibensko-kninske županije,

upisane su u Registar neprofitnih organizacija (za udruge),

da su osoba/e ovlaštene za zastupanje u mandatu,

registrirane su kao udruge i druge organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

svojim statutom su se opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

imaju uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračunu Šibensko–kninske županije i drugih javnih izvora (dostavljen Obrazac 5 s pripadajućom dokumentacijom – Opisno i Financijsko Izvješće za 2022. godinu),

nemaju dugovanja prema proračunu Šibensko–kninske županije,

nemaju dugovanja prema državnom proračunu,

općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,

imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća za proteklu godinu (mrežne stranice i propisan način programskog i financijskog objavljivanja sukladno Zakonu i propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i proračunskih i izvanproračunskih korisnika),

imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa projekta i aktivnosti,

u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu  i

da se protiv odgovorne osobe podnositelja prijave i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Šibensko–kninske županije:

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/prosvjeta-kultura-znanost-i-port/javni-poziv-za-financiranje-programa-projekata-javnih-potreba-u-kulturi-sibensko-kninske-zupanije-za-2023-g/3156.html

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu.

Prijavitelji imaju mogućnost naknadne dopune prijave u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni prijave. Obavijest se dostavlja putem elektronske pošte. Ukoliko prijavitelj u zadanom roku ne izvrši dopunu prijave, smatrati će se da je povukao prijavu.

Ukoliko prijavitelj propusti dostaviti podatak, dokument ili informaciju koja je dostupna putem javnih evidencija, neće se smatrati da prijavitelj nije zadovoljio formalnim uvjetima Javnog poziva.

Na odluku o neispunjavanju formalnih uvjeta javnog poziva kao i na odluku o odobravanju financijskih potpora za programe javnih potreba u kulturi nezadovoljni prijavitelji imaju pravo prigovora za što je procedura detaljno obrazložena u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

S korisnicima, kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2023. godini, Šibensko–kninska županija će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa/projekta u kojem će se definirati međusobna prava i obveze.

Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 02. studenoga 2022. godine.

Prijave, odnosno popunjeni, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se do navedenog roka:

elektronički, putem e-mail adrese: prijava.udruge@skz.hr (prijava i obrasci se dostavljaju skenirani, ovjereni i potpisani od strane ovlaštene osobe za zastupanje),

ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnicu Šibensko–kninske županije,

ili preporučenom poštom na adresu:

Šibensko – kninska županija, Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu,

sport i nove tehnologije

Trg Pavla Šubića I., br. 2, 22000 Šibenik, s naznakom:

„Javni poziv  za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi

Šibensko – kninske županije za 2023. godinu – NE OTVARATI“

 

Razmatrat će se samo pravodobno prijavljene prijave, te one koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

10. lipanj 2023 18:49